top of page

Crystal B Ballroom

Wellness is Healthcare, NOT Sickcare

Vitality Project, 3X3 System of Natural Healing

The Role of Mindfulness in a Wellness Program

Dimensions of Wellness

Wellness Detoxification

Beauty Diet & Detoxification: Beyond Skin Deep

When Fitness Meets Cancer Survivors

Trend in Medical Wellness Equipment

Thai Herbal Medicine for Weight Loss

Crystal A Ballroom

สถานการณ์เวลเนส ในประเทศไทย

องค์รวมของ เวลเนส

อาหารพังก์ชั่นและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การศึกษาเปรียบเทียบการดูดซึมธาตุเหล็กในทารกไทยอายุ 10 ถึง 14 เดือน ระหว่างการเติมและไม่เติมพรีไบโอติกโอลิโกแซกคาไรด์ในน้ำนม ลงในนมผงสูตรต่อเนื่อง

การศึกษาประสิทธิผลของแอสตาแซนธิน น้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติ   วิตามินอี และวิตามินดี 3 ต่อระดับตัวชี้วัดการอักเสบ ในผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน : การศึกษาวิจัยแบบสุ่มชนิดปกปิดสองด้านมีกลุ่มควบคุม  

แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

เปลี่ยนธุรกิจสปา ให้เป็นเวลเนส

การศึกษานำร่องเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริการร้านนวดเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร

เรียนรู้การรีวิวของลูกค้าสู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรม (Learning customer reviews to the approaches  of service quality development of hotel business)

การวิเคราะห์คำวิจารณ์ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่

ความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยว ของวนอุทยานวังท่าดีอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ำของนักท่องเที่ยว ชาวไทย  กรณีศึกษา บ่อน้ำพุร้อนเค็ม  อำเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่

bottom of page